Afgørelser - SundhedSpeciallæge i øjensygdomme Svein Erik Thomassen
28/11/2012
Kritik for behandling.


Kritik:
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme Svein Erik Thomassen (autorisationsID 06PHX) for hans behandling af XXXXX i perioden fra den 19. august 2009 til den 14. september 2011 i sin klinik, da speciallæ

Dokumenter til afgørelsen:
 • ds70_28.11.2012 speciallæge i øjensygdomme Svein Erik Thomassen .pdf
 • Afgørelsen er givet til Speciallæge Svein Erik Thomassen

  Vigtig info:

  Samtlige afgørelser på SundhedEtik er afsagt af Patientombuddet

  Det skal understreges, at Patienombuddets kendelser alene er udtryk for ombuddets vurdering af den enkelte sag. 

  Etikportalens holdning er, at man i alle sager skal lade begge parter kommer til orde og blive hørt. Derfor opfordres brugerne til at læse de vedhæftede afgørelser igennem, for at opnå indblik i begge parters redegørelse(r) og svar i sagen.

  Sundhedsstyrelsen har den 7. august 2013 midlertidigt indskrænket speciallæge ....


  Kritik:
  Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at • speciallægen fortsat behandler med antipsykotiske lægemidler uden, at han har lagt en plan for behandlingen herunder vurdering af effekt, bivirkninger og komplikationer • speciallægen fortsat behandler med antide


  29-10-2013     Tandlæge Frede Heldtberg
  Tandlæge Frede Heldtberg har fra Regionstandlægenævnet modtaget kritik, fordi....


  Kritik:
  Påbud om journalføring Patientjournalen er et arbejdsredskab, der af hensyn til patientsikkerheden danner grundlag for behandling af patienten, dokumenterer den udførte behandling, sikrer kontinuitet i behandlingen og sikrer information af patienten.


  Der er klaget over følgende: 1. At ikke modtog en korrekt behandling hos øje....


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere øjenlæge Peter Brincker (AutorisationsID 00224) for hans journalføring af behandlingen den 1. maj 2006, da han har overtrådt lægelovens § 13. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke gr


  Der er klaget over følgende: · At ikke modtog en korrekt behandling af øjen....


  Kritik:
  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme Peter Brincker (AutorisationsID 00224) for hans behandling af i perioden fra den 10. juli til den 22. juli 2008 i , jf. autorisationslovens § 17. Patientklagenævne


  Der er klaget over følgende: 1. At ikke modtog en korrekt information af spec....


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme Peter Brincker (AutorisationsID 00224) for hans journalføring af behandlingen af i perioden fra den 13. oktober 2010 til den 11. marts 2011 i sin klinik, d


  23-05-2013     Læge Henrik Been
  Der er klaget over følgende: · At <****> ikke modtog en korrekt behandling ho....


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge Henrik Been (autorisationsID 009TR) for hans behandling af <****> i perioden fra den 29. september 2010 til den 18. januar 2011 i sin klinik, da lægen har overtrådt autor


  Der er klaget over følgende: • At <****> ikke modtog en korrekt behandling p....


  Kritik:
  Nævnet finder således, at overlæge Arne Kjeldgaard Jørgensen har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af <****>.


  22-04-2013     Læge Brian Doktor (3)
  Der er klaget over følgende: · At <****> ikke modtog en korrekt behandling ho....


  Kritik:
  Det er disciplinærnævnets vurdering, at læge Brian Doktor ikke foretog en tilstrækkelig og relevant behandling af <****> den 22. november 2011. Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på, at <****> havde haft alarmerende, neurologiske symptomer i næsten t


  Der er klaget over følgende: 1. At speciallæge i psykiatri Arne Mejlhede ikke....


  Kritik:
  Speciallæge Arne Mejlhede har overtrådt autorisationslovens § 20 stk. 1 ved udfærdigelsen af speciallægeerklæring vedrørende <****> den 12. december 2008. Speciallæge i psykiatri Arne Mejlhede har overtrådt sundhedslovens § 40, jf. § 43, stk. 1 ved at ha


  <****> havde haft et langvarigt psykiatrisk forløb, som debuterede i puberteten....


  Kritik:
  Samlet set et det nævnets vurdering, at speciallæge Arne Mejlhede ikke foretog en sammenhængende, tydelig og tilstrækkelig diagnostisk afklaring for indikationen til farmakologisk behandling heraf. Der er ikke dokumenteret stillingtagen til de respektive


  Der er klaget over følgende: 1. At <****> ikke modtog en korrekt behandling ho....


  Kritik:
  Det er disciplinærnævnets vurdering, at speciallæge Arne Mejlhede burde have foretaget en diagnostisk stillingtagen til om ADHD kunne forklare <****>s symptomer såvel som hans historik. Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at der i <****>s livshistorie fo


  Der er klaget over følgende: · At <****> ikke modtog en korrekt behandling ho....


  Kritik:
  Det er disciplinærnævnets vurdering, at speciallæge Arne Mejlhede burde have udvist mere omhu i behandlingen med flere lægemidler, med iværksættelse af løbende kontrol for bivirkninger, da den ordinerede behandling medførte risiko for bivirkninger hos <**


  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæg....


  Kritik:
  Disciplinærnævnet finder herefter, at speciallæge Arne Mejlhede handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af <****> den 23. september 2009.


  22-04-2013     Læge Brian Doktor
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiseren....


  Kritik:
  Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at læge Brian Doktor har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af <****> den 12. september 2011.


  22-04-2013     Læge Brian Doktor
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiseren....


  Kritik:
  Det er på baggrund heraf disciplinærnævnets vurdering, at læge Brian Doktor ved mistanke om eventuel nethindeløsning enten burde have foretaget en selvstændig undersøgelse af <****> eller alternativt sikret sig, at der blev foretaget en akut øjenlægevurde


  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge Arne Kjeldgaard J....


  Kritik:
  Det er herefter nævnets vurdering, at overlæge Arne Kjeldgaard Jørgensen, da der ikke blev fundet tydelige tegn på byld i brystet, burde have undret sig over de fundne forandringer i brystet med væskeudtrædning og varme og hævelse i brystet, idet symptome


  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge A....


  Kritik:
  Disciplinærnævnet finder i den forbindelse anledning til at bemærke, at mammografi og ultralydsskanning ikke bør udføres af en sundhedsperson, som ikke er uddannet heri, medmindre det foregår under kyndig vejledning. Disciplinærnævnet finder på denne bag


  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæg....


  Kritik:
  Det er disciplinærnævnets vurdering, at journalføringen af s behandling og speciallæge Hans V. Ersgaards medicinordinationer var særdeles mangelfuld. På denne baggrund finder Disciplinærnævnet samlet, at speciallæge Hans V. Ersgaard handlede væsentigt un


  Kritik for behandling, journalføring samt indhentelse af informeret samtykke


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Kim B. Tjelum (autorisationsID 00RBK) for hans behandling af <****> i perioden fra den 19. marts til den 27. april 2011 på <****>, da speciallægen har overtrådt


  Kritik for behandling, journalføring samt indhentelse af informeret samtykke


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Kim B. Tjelum (autorisationsID 00RBK) for hans behandling af <****> i perioden fra den 5. til den 8. april 2011 på <****>, da speciallægen har overtrådt autoris


  Kritik for behandling, journalføring samt indhentelse af informeret samtykke


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Kim B. Tjelum (autorisationsID 00RBK) for hans behandling af i perioden fra den 14. februar til den 24. marts 2011 på , da speciallægen har overtråd


  Kritik for behandling, journalføring samt indhentelse af informeret samtykke


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Kim B. Tjelum (autorisationsID 00RBK) for hans behandling af <****> i perioden fra den 19. til den 30. maj 2011 på <****>, da speciallægen har overtrådt autoris


  Kritik for behandling, journalføring samt indhentelse af informeret samtykke


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Kim B. Tjelum (autorisationsID 00RBK) for hans behandling af <****> frem til den 28. april 2011 på <****>, da speciallægen har overtrådt autorisationslovens § 1


  Kritik for behandling, journalføring samt indhentelse af informeret samtykke


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Kim B. Tjelum (autorisationsID 00RBK) for hans behandling af <****> i perioden fra den 23. maj til den 10. juni 2011 på <****>, da speciallægen har overtrådt au


  08-02-2013     Vagtlæge Mogens Kold,
  Kritik for behandling


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge Mogens Kold (autorisationsID 00CV3)for hans behandling af <****> den 20. februar 2012 i konsultationen, <****>, da vagtlægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desude


  Kritik for behandling og journalføring


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere tandlæge Claus Ommen (autorisationsID 011C4) for hans behandling af den 1. marts og den 1. november 2011 i sin klinik, da tandlægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæs


  Kritik for behandling og journalføring


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere tandlæge Claus Ommen (autorisationsID 011C4) for hans behandling af den 15. juni 2011 i sin klinik, da tandlægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnæ


  Kritik for behandling og journalføring


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere tandlæge Claus Ommen (autorisationsID 011C4) for hans behandling af den 9. maj, den 6. juli og den 16. december 2011 i sin klinik, da tandlægen har overtrådt autorisationslovens § 17.


  Kritik for behandling og journalføring


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere tandlæge Claus Ommen (autorisationsID 011C4) for hans behandling af i perioden fra den 13. december 2007 til den 20. marts 2011 i sin klinik, da tandlægen har overtrådt autorisationsl


  Kritik for behandling og journalføring


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere tandlæge Claus Ommen (autorisationsID 011C4) for hans behandling af i perioden fra den 30. juni til den 22. august 2011 i sin klinik, da tandlægen har overtrådt autorisationslovens §


  Kritik for behandling og journalføring


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere tandlæge Claus Ommen (autorisationsID 011C4) for hans journalføring af behandlingen af den 17. november 2011 i sin klinik, da tandlægen har overtrådt autorisationslovens § 22, jf. §


  Kritik for behandling og journalføring


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere tandlæge Claus Ommen (autorisationsID 011C4) for hans behandling af den 4. juli 2011 i sin klinik, da tandlægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Det skal desuden indskærpes ove


  At speciallæge i psykiatri Piet Casier ikke udviste tilstrækkelig omhu og uhil....


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i psykiatri Piet Casier (autorisationsID 00YPL) i forbindelse med udfærdigelsen af erklæring af 11. juni 2011 til <****> vedrørende <****>, da speciallægen har overtrådt autoris


  At speciallæge i psykiatri Piet Casier ikke udviste tilstrækkelig omhu og uhil....


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i psykiatri Piet Casier (autorisationsID 00YPL) i forbindelse med udfærdigelsen af speciallægeerklæring af den 17. april 2011 til <****>vedrørende <****>, da speciallægen har ov


  At speciallæge i psykiatri Piet Casier ikke udviste tilstrækkelig omhu og uhil....


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i psy-kiatri Piet Casier (autorisationsID 00YPL) i forbindelse med udfærdigelsen af speciallægeerklæring af 13. maj 2011 til <****>, vedrørende <****>, da speciallægen har overt


  At speciallæge i psykiatri Piet Casier ikke udviste tilstrækkelig omhu og uhil....


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i psykiatri Piet Casier (autorisationsID 00YPL) i forbindelse med udfærdigelsen af erklæring af 9. april 2010 til <****> vedrørende <****>, da speciallægen har overtrådt autoris


  Kritik for behandling samt journalføring.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge Hans V. Ersgaard (autorisationsID 0085W) for hans behandling af XXXXX i perioden fra den 29. marts 2004 til den 1. marts 2007 i sin klinik, jf. lægelovens § 6 og autori-sationsl


  Kritik for behandling samt journalføring.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge Hans V. Ersgaard (autorisationsID 0085W) for hans behandling af XXXXX i perioden fra den 29. september 1993 til den 22. november 1996 og fra den 19. februar 2001 til den 3. maj


  Kritik for behandling samt journalføring.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge Hans V. Ersgaard (autorisationsID 0085W) for hans behandling af XXXXX i perioden fra den 4. maj 2004 til den 23. april 2007 i sin klinik, jf. lægelovens § 6 og autorisationslove


  Kritik for behandling samt journalføring.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge Hans V. Ersgaard (autorisationsID 0085W) for hans behandling af XXXXX i perioden fra den 5. september 1996 til den 26. februar 2007 i sin klinik, jf. lægelovens § 6 og autorisat


  Kritik for behandling samt journalføring.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge Hans V. Ersgaard (autorisationsID 0085W) for hans behandling af XXXXX i perioden fra den 7. april 2000 til den 19. april 2007 i sin klinik, jf. lægelovens § 6 og autorisationslo


  Kritik for behandling samt journalføring.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge Hans V. Ersgaard (autorisationsID 0085W) for hans behandling af XXXXX i perioden fra den 11. november 1999 til den 16. januar 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6. Det skal des


  Kritik for behandling.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overtandlæge Frank Schubert (autorisationsID 018XJ) for hans journalføring af behandlingen af XXXXX den 14. maj 2008 hos XXXXX Kommunale Tandpleje, da overtandlægen har overtrådt autorisati


  Kritik for behandling.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme Svein Erik Thomassen (autorisationsID 06PHX) for hans behandling af XXXXX i perioden fra den 19. august 2009 til den 14. september 2011 i sin klinik, da speciallæ


  Sagen omhandler indhentelse af informeret samtykke.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i almen medicin Aage Winther Nielsen (autorisationsID 005TJ) for hans indhentelse af informeret samtykke fra den 6. marts 2006 i , da speciallægen har overtrådt lov om patiente


  Kritik for behandling.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Jens Pilegaard Bjarnesen (autorisationsID 0030P) for hans behandling af XXXXX i perioden fra den 17. maj til den 4. juli 2011 i sin klinik, da lægen har overtr


  Kritik for behandling.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge Kim Pagh Sperling (autorisationsID 0046P) for hans behandling af den 10. december 2008 til den 14. januar 2009 på , da han har overtrådt autorisationslovens § 17.


  12-10-2012     Overlæge Tyge Lind
  Kritik for behandling.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> den 14. august 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, da overlægen har overtrådt lægelovens § 6. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundla


  Kritik af behandling.


  Kritik:
  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge Bernard Enk (autorisationsID 005DP) for hans udfærdigelse af instruks af 8. september 2005 om håndtering af indkomne blodprøvesvar, som fandt anvendelse i forbindelse med behandlingen af


  Kritik af behandling.


  Kritik:
  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge Gerhardt Teichert (autorisationsID 003PG) for hans udfærdigelse af instruks vedrørende opgaver og kompetencer for lægestuderende anvendt ved behandlingen af <****> den 30. august 2009 på


  Kritik for behandling.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge Ger-hardt Teichert (autorisationsID 003PG) for hans instruks af lægestuderende ansat som lægevikar i forbindelse med behandlingen af <****> den 31. maj 2009 på ska-destuen, Sygehus


  Kritik for behandling.


  Kritik:
  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge Knud Thomsen (autorisationsID 00C4X) for hans behandling af <****> den 10. december 2008 på anæstesiologisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17. Patientklagenævnet finder ikke


  Kritik af journalføring.


  Kritik:
  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hendes behandling af <****> den 14. juli 2006 i forbindelse med telefonisk konsultation, jf. lægelovens § 6. Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge Knud


  Kritik af behandling.


  Kritik:
  undhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere afdelingslæge A for hans behandling af <****> den 25. april 2009 på røntgenafdelingen, Sygehus 1, da afdelingslægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn f


  Kritik for behandling.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere afdelingslæge Niels Knudstorp (autorisationsID 00HYV) for hans behandling af XXXXX den 2. sep-tember 2010 på ortopædkirurgisk afdeling, XXXXX, da afdelingslægen har overtrådt autorisationsl


  Kritik for behandling.


  Kritik:
  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge Niels Knudstorp (autorisationsID 00HYV) for hans behandling af XXXXX den 14. november 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, XXXXX, jf. lægelovens § 6. Patientklagenævnet finder ikke grundlag f


  Kritik af behandling og journalføring.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hans behandling af XXXXX i perioden fra den 28. december 2010 til den 7. januar 2011 i sin klinik, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets


  12-10-2012     Overlæge Bernard Enk
  Kritik for udfærdigelse af instruks.


  Kritik:
  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge Bernard Enk (autorisationsID 005DP) for hans udfærdigelse af instruks af 8. september 2005 om håndtering af indkomne blodprøvesvar, som fandt anvendelse i forbindelse med behandlingen af


  12-10-2012     Overlæge Bernard Enk
  Kritik for videregivelse af oplysninger (brud på tavshedspligt)


  Kritik:
  Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge Bernard Enk for (autorisationsID 005DP) håndteringen af samtykke til videregivelse af oplysninger til egen læge i forbindelse med det ambulante behandlingsforløb, der fandt anvendelse i


  12-10-2012     Overlæge Bernard Enk
  Kritik af behandling.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge Ger-hardt Teichert (autorisationsID 003PG) for hans instruks af lægestuderende ansat som lægevikar i forbindelse med behandlingen af den 31. maj 2009 på ska-destuen, Sygehus 1, da


  Kritik af behandling.


  Kritik:
  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge Henrik Hassing (autorisationsID 001H2) for hans behandling af den 26. januar 2009 i sin klinik, da den praktiserende læge har overtrådt autorisationslovens § 17. Det ska  NYHEDER

  Previous Tab Next Tab
             

  Etik Portalene ApS · Lotusvej 58 · 2300 København S · Danmark · CVR: 34577056